• ලිපිනය : නව නගරය, කොත්මලේ
 • Address: Newtown, Kothmale

 • වර්ගය : 1 ABS
 • Type : 1 ABS

 • අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය : කොත්මලේ
 • Education Zone : Kothmale

 • අධ්‍යාපන කලාපය : කොත්මලේ
 • Education Zone : Kothmale

 • පළාත : මධ්‍යම
 • Province : Central
 • නම : එම්. ජී. පී. ආරියසේන මයා
 • name : M.P. G. Ariyasena

 • සේවාව හා ශ්‍රේණිය : ශ්‍රී. ලං. වි. සේ. III
 • Service and Class :ශ්‍රී. ලං. වි. සේ. III

 • ෆැක්ස් අංකය : 052 – 2259814
 • Fax : 052 – 2259814

 • දුරකථන අංක : 077-3879740
 • Telephone No. : 077-3879740
School Anthem පාසල් ගීතය

ජාතික විදු මව සැරදේවා…
කොත්මලෙ විදුමව නම පතුරා…!!!

දෑ කුල අාගම් භේදය හරිමින්
මානව බැතිෙපම සැම සිත වඩමින්…!!!
යුක්තිය පහදා ශක්තිය වඩමින්
අප දිරි ගැන්වු කදුරට මෑණී…!!!

සිප්සිරි අමදහරින් අප නහවා
සිසු කැල වෙත ගෙන දුන් අාලෝකේ…!!!
ඔබේ නම සමරා…ගුණ ගී ගයලා
වඳිමු… පුඳමු…
විදුහල් මාතා…!!!

Download School Anthem
Vision දැක්ම

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Mission මෙහෙවර

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.